> levend verleden

Levend Verleden

De doopsgezinden kennen een lange en rijke geschiedenis. Zeker Nederland, de bakermat van waaruit de internationale doperse beweging is ontstaan. Deze organisaties zetten zich in om dat verleden levend te houden.


Doopsgezinde Historische Kring

De bestudering van het doperdom en aanverwante stromingen alsmede bezinning op de doperse traditie, zulks ten dienste van de kerk- en cultuurhistorie in het algemeen en de doopsgezinde broederschap in het bijzonder.

www.dhkonline.nl | info@dhkonline.nl


Doopsgezinde Stichting Nederland-Polen

een beter begrip kweken in Polen en Nederland voor de geschiedenis van de veelal van oorsprong Nederlandse doopsgezinden op Pools grondgebied.

www.mennoinpolen.doopsgezind.nl | mennoinpolen@doopsgezind.nl


Stichting Doopsgezinde Monumenten in Friesland (SDMF)

Het in eigendom verkrijgen van en de instandhouding, het beheer, het onderhoud en de exploitatie van doopsgezinde kerken en monumenten in Friesland.

www.doopsgezindemonumenten.nl | info@doopsgezindemonumenten.nl


Stichting Internationaal Menno Simons Centrum

Het Menno Simons Centrum wil het veelomvattende gedachtegoed van Menno Simons en zijn navolgers – uit verleden én heden – bewaren, in beeld brengen en toegankelijk maken, onder meer via publicaties, exposities en projecten.

www.mennosimonscentrum.nl | info@mennosimonscentrum.nl


Dopers Europa

Op deze website zijn verleden en heden van de mennonieten in Europa vastgelegd en in kaart gebracht, waaronder de doopsgezinde geschiedenis van de migratiestromen in Europa. Ook worden acht vertrouwde typische doperse thema's uitgediept, in verhaal en beeld.

www.eumen.net | info@eumen.net


Stichting Fryske Fermanje

Deze stichting heeft ten doel het in stand houden van monumenten als bedoeld in de Monumentenwet van 1988. De stichting heeft voorts ten doel het in stand houden van doopsgezinde vermaningen in de provincie Friesland en hiertoe vermaningen in eigendom verkrijgen.

Secretariaat: Būtenbuorren 10 | 9013 CC Poppenwier


Stichting Groninger Vermaningen

Deze stichting heeft ten doel het in stand houden van monumenten als bedoeld in de Monumentenwet van 1988. Voorts het in stand houden van vermaningen in de provincies Groningen, Drenthe en Oost-Friesland en hiertoe doopsgezinde vermaningen in eigendom verkrijgen.

Secretariaat: Scheperweg 32 | 9751 RR Haren | 050-5349959 


Commissie tot de Archieven

In dit digitale tijdperk is het geen sinecure om archieven zodanig te beheren dat gebeurtenissen en vergaderingen voor het nageslacht vindbaar blijven. Wat moet er bewaard worden en vooral hoe? De Commissie tot de Archieven ondersteunt doopsgezinde gemeenten, stichtingen en sociėteiten bij het beschrijven en onderbrengen van hun archiefstukken, opdat ook latere generaties  hun geschiedenis kunnen bestuderen.

Commissie tot de Archieven op ads.nl | Secretaris: Ruth Winsemius-Oosterbaan | winsemius@planet.nl

 
  Meer informatie   Facebook   Twitter   Instagram   ANBI-register
 
  contact maandblad privacy
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2021 Doopsgezind.nl